Aktivitetar ved Rindal frivilligsentral

Faste aktivitetar som Rindal frivilligsentral står bak:

Kjøkkenpraten, annakvar torsdag på frivilligsentralen

Åpen leikeplasspå Rindal bedehus annakvar torsdag

Dataklubb for eldre, kvar måndag på Rindal studiesenter

Stavgang, onsdager i sommerhalvåret

Innsats for andre, språkkafe, et samarbeid med Rindal skole

Fotogruppe, lære av hverandre

Aktivitetsvenn, et samarbeid med demensforeninga, helsekoordinator, demenskoordinator og Nasjonalforeningen for folkehelsa

 

 

 

 

 

Andre aktivitetar:

- Leksehjelp

- Formidling av hjelp til eldre

- Følgeteneste til lege/sjukehus for eldre

- Arrangere kurs

- Arrangere aktivitetskveldar med ulike emne

- Vere samarbeidspartnar for andre arrangørar

 

 

Har du idèar til kurs eller aktivitetar, eller har du tid til overs og kan tenke deg å gjere ein frivillig innsats?

- Meld deg på frivilligsentralen    

2010-05-12